Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Massage Merelhof (hierna: MM)

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen MM en een cliënt waarop MM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen MM zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. MM zal zoveel als MM redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan MM melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MM 50% en binnen 24 uur het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag MM de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. MM moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling MM vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling MM van alle gegevens, waarvan MM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. MM neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MM zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding MM is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MM verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid MM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MM is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. MM is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal MM heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. MM meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan MM. MM moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal MM de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MM het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht Op elke overeenkomst tussen MM en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

12. Licentie MM is lid van het NGS Sport en Wellness massage. Deze hebben hiervoor een gedragscode opgesteld waar MM zich aan te houden heeft. Verdere gegevens kunt u hier vinden.

Disclaimer Op het materiaal dat u aantreft op deze website berust nationaal- en internationaal copyright. Het is derden niet toegestaan het gepresenteerde materiaal te gebruiken, te bewerken, te verspreiden te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de webmaster van massagemerelhof.nl. Misbruik van het bovenstaande zal onherroepelijk leiden tot vervolging wegens inbreuk op nationaal en/of internationaal auteursrecht. Overtreders zijn volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en schades. Indien het misbruik van geluid of fotomateriaal betreft dat in opdracht is gemaakt, zullen eventuele aanspraken van derden eveneens verhaald worden.

Op geen enkele wijze kan men recht doen gelden op de op deze website gepubliceerde gegevens.

De webmaster van massagemerelhof.nl heeft deze site met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. In geen enkel geval is de webmaster van massagemerelhof.nl , noch MM aansprakelijk voor eventuele fouten in deze website of schades welke als gevolg van deze website kunnen ontstaan.

Contactgegevens

Merelhof 1 4451 ED Heinkenszand
info@massagemerelhof.nl
06-18925942

Voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden
Privacybeleid
NGS-licentie: 455129

Zakelijke gegevens

ING: NL56 INGB 0006 5516 53
K.v.K.: 61162574
BTW: NL1219.27.***.B02

Webdesign door Nadine Allewijn © Copyright 2019